تسليت اي ياران ماه محرّم شد
بـزم عزاداران حلقه مـاتم شد
جبريل امين سينه زده جامه دريده
خون جگر فاطمه از ديـده چكيده
ماه عزا آمد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ماه مهر است و كلاس درس ما آغاز شد

فصل كسب دانش فناوري آغاز شد

تا كه باشد دانش آموزان كوشا در كلاس

سهل گردد كارها در كلاس

مي توان انجام داد اين كارها را پر ثمر

مي شوداين مهر با مهر شماها پر ثمر

من قلي پور هستم وكارم بود آموختن

گرچه از تو نيز مي آموزم اي از گل خوبتر

 

شعر از سركار خانم : قلي پور 

 

 

 

نفرات برتر در درس كار و فناوري 

در هفته اول آبان